Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 580 let

Životní situace - Registr řidičů

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace

Společné územní a stavební řízení

 

4. Základní informace
k životní situaci
Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník  dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti  ( zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být  fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající  nebo  právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři s přílohami

  • písemně (osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod)
  • písemně (zasláním poštou na adresu: Městský úřad Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
    datová schránka ISDS: jgqbsve
8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod             
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Český Brod http://www.cesbrod.cz/  a na odboru stavebního a územního plánování města Český Brod.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní poplatek se platí v pokladně Městského úřadu Český Brod, a stanovuje se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14)

   a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty  nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15): 1000 Kč

   b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty:  5000 Kč

   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže:  500 Kč

   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží: 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

   e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b): 1 000 Kč

   f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e):  20 000 Kč

   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel: 300 Kč

   h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g):  3000 Kč

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

   a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty  nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15): 1000 Kč

   b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty:  10000 Kč

   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže:  500 Kč

   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží:  1 000Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

   e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení:  1 000 Kč

   f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e):  10 000 Kč

   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel:  300 Kč

   h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g): 3  000 Kč

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Žadatel. Obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastník pozemku nebo stavby, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Osoby o kterých tak stanoví zvláštní předpis.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
musilova@cesbrod.cz
sommerova@cesbrod.cz
budska@cesbrod.cz
haba@cesbrod.cz
melichova@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb.    
Vyhláška o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 498/2006 Sb.    
Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška č. 499/2006 Sb.    
Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Vyhláška č. 500/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb.    
Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 503/2006 Sb.    
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhláška č. 526/2006 Sb.    
Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Vyhláška č. 561/2006 Sb.    
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 398/2009 Sb.    
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.). Zákon č. 360/1992 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a č. 71/2009 Sb. č. 133/2007 Sb.    
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb.    
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Zákon č. 186/2006 Sb.    
Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zákon č. 357/2008 Sb.    
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 268/2009 Sb.    
Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 269/2009 Sb.    
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008 č. 270/2009 Sb.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby, resp. na podatelnu Městského úřadu Český Brod.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta ( § 173 stavebního zákona )

            (1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,

b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

            (2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

            (3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě 53)

 Za přestupek podle § 178  stavebního zákona lze uložit pokutu

 a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,

 b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 písm. d),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

Za správní delikt podle § 180 stavebního zákona se uloží pokuta

 a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c), odstavců 2 a 4 a odstavce 5 písm. b),

 b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),

 c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),

 d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit

 

 

25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
MěÚ Český Brod, Odbor stavební a územního plánování, nám.Husovo  70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba

Jitka Musilová, tel.321 612 132, e-mail: musilova@cesbrod.cz

Český Brod, Liblice, Štolmíř

Radka Budská, tel. 321 612 133, e-mail: budska@cesbrod.cz

Tismice, Tuchoraz, Limuzy, Přišimasy, Masojedy, Doubravčice, Mrzky, Vrátkov

Zdeněk Hába, tel. 321 612 134, e-mail: haba@cesbrod.cz

Hradešín, Kšely, Vitice, Hřiby, Močedník, Lipany, Chotýš, Dobré Pole, Krupá, Syneč

Bc. Markéta Sommerová, tel.: 321 612 137, e-mail: sommerova@cesbrod.cz

Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery, Tuklaty, Tlustovousy, Poříčany, Přehvozdí

Marie Melichová, tel. 321 612 135, e-mail: melichova@cesbrod.cz

Přistoupim, Břežany II, Rostoklaty, Nová Ves II, Chrášťany, Bylany, Chotouň

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.1.2013
28. Popis byl naposledy
aktualizován
14.5.2013
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoven
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
07.10.2013 Registr řidičů

Použití sedimentů na ornou půdu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Použití sedimentů na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
4. Základní informace
k životní situaci
Vydává se souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, osoba odlišná od vlastníka pozemku se souhlasem vlastníka.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Před použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) o souhlas. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ornou půdu nebo trvalý travní porost.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, podle katastru nemovitostí, a uvedení celkového množství sedimentů, které má na nich být použito, souhlas vlastníka nebo nájemce pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, údaj o původu sedimentů, informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím, údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro dané hodnocení.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář ke stažení  Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vod. nádrží a vod. toků zadsedimenty.doc 402 kB  nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nájemci pozemků.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 odst. 4 správního řádu).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol, www.ukzuz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
21.02.2011 Registr řidičů

Dávky hmotné nouze

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc
4. Základní informace k životní situaci Základní dávka pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. Druhá dávka (doplatek na bydlení) řeší situaci nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v takových situacích, které je potřeba bezodkladně řešit
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan, osoba která je v hmotné nouzi
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je podání žádosti o dávku a to na předepsaném tiskopise
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dostavit se na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nám. Husovo 70, Český Brod
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Sídlo odboru nám. Husovo 70, Český Brod, přízemí, dveře č. 3 pí Svobodová
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanksý průkaz, další doklady se upřesní na místě na základě konkrétní životní situace a rodinného stavu
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané tiskopisy jsou k dispozici v sídle odboru - nám. Husovo 70, Český Brod, popřípadě ke stažení na stránkách MPSV - Formuláře ministerstva práce a sociálních věcí
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 30 dnů
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Společně posuzované osoby: např:manžel/ka, nezaopatřené děti, zaopatřené děti apod.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Prokazování snahy zvýšit si příjem, prokazování snahy najít si zaměstnání, spolupráce na řešení situace
16. Elektronická služba, kterou lze využít cesbrod@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/88 Sb. o sociálním zabezpečení
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí, uplatňuje se u orgánu, který rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Odejmutí příspěvku, vyčíslení přeplatku na příspěvku
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí
26. Kontaktní osoba

Markéta Svobodová, tel: 321 612 122

e-mail:  svobodova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2007
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
17.02.2011 Registr řidičů

Vydání servisní paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání servisní karty vozidla (karta dílen).
4 Základní informace k životní situaci Servisní karta slouží k práci  pracovníka autorizované servisní dílny při práci se systémem Digitální tachograf v případě oprav tachografu a vozidla.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o servisní kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa  trvalého pobytu žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc
-  zplnomocnění servisu pro držitele karty
-  Osvědčení českého metrologického institutu

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o servisní kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková, e-mail: teslíková@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Vydání paměťové karty vozidla

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání paměťové karty vozidla (karta podniku).
4 Základní informace k životní situaci Karta vozidla slouží pro stahování dat z Digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce.
Není spojena s konkrétním vozidlem.
Karta slouží pro majitele autodopravy jako kontrolní zdroj o používání vozidel pracovníky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) fyzické a  právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace podáním žádosti o paměťovou kartu vozidla.
8 Na které instituci životní situaci řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa  trvalého pobytu žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou

Fyzická osoba:

-  platný doklad totožnosti
-  živnostenský list popříp. Koncesní listinu
-  plná moc

Právnická osoba:

-  platný průkaz totožnosti jednající osoby
-  výpis z obchodního rejstříku
-  plná moc

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o paměťovou kartu vozidla je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost  vyřízena do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a - nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,  osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková, e-mail: teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Vydání karty řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání karty řidiče (čipová karta).
4 Základní informace k životní situaci vydává se držiteli řidičského oprávnění – řidičského průkazu, pro potřeby řidiče z povolání k záznamu doby jízdy a přestávky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) O vydání mohou požádat řidiči , kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli ŘO pro skupiny C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
V odůvodněných případech lze vydat i pro osobu s řidičským oprávněním pro skupinu B, B+E.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace splnění požadovaných náležitostí
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o kartu řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
-  jednu fotografii
-  vyplněnou žádost
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o kartu řidiče je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 700 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše karta vydána do 15 pracovních dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení rady (ES) č. 3821/1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, nařízení č. 2135/1998 a nařízení Rady EHS 1360/2002, který se přizpůsobuje technický pokrok, zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
18 Jaké jsou související předpisy

-  vyhláška 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty

-  zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad   osobně, nebo na tel. č. 321 612 195.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková, e-mail: teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Profesní způsobilost řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE - PZŘ.
4 Základní informace k životní situaci vydává se řidičům z povolání, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. Tuto kartu musí mít každý řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E a vykonává řízení vozidla, jako výdělečnou činnost.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) držitel řidičského průkazu který absolvoval výuku , výcvik a zkoušky profesní způsobilosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace -  splnění požadovaných náležitostí
-  absolvování školení buď v základním nebo rozšířeném rozsahu
- splnění zkoušek z profesní způsobilosti řidičů.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace osobním podáním žádosti o PZŘ na příslušném MěÚ.
8 Na které instituci životní situaci řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou -  platný doklad totožnosti
-  řidičský průkaz
-  jednu fotografii
-  vyplněnou žádost o řidičský průkaz
- potvrzení o absolvované výuce a výcviku společně s protokolem o zkouškách
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o řidičský průkaz je k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit

Správní poplatek činí 50 Kč

platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení pokud budou splněny všechny zákonné podmínky bude vaše žádost vyřízena  do 20 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel

18 Jaké jsou související předpisy zákon 361/2000 Sb  o silničním provozu ,zák. č.  634/2004 Sb., o poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-  pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny opravné prostředky

- v případě kdy není žádosti vyhověno, lze podat do 15 dnů odvolání  v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Obec s rozšířenou působností, Ministerstvo dopravy ČR, Krajský úřad.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostesnký úřad, 

Teslíková Jiřina, tel : 321 612 195

.
24 Související životní situace a návody jak je řešit viz. Změna údajů v řidičském průkaze 
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková, e-mail: teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodové hodnocení řidiče

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
4 Základní informace k životní situaci Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, žádost o výpis z evidenční karty řidiče, případně písemný souhlas osoby, o jejíž písemný souhlas žádáte, ověřený příslušným orgánem.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře jsou k dostání na příslušném úřadě, popř. na internetových stránkách města.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek 15 Kč za první stránku, každá další započatá strana je za poplatek 5 Kč.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková – teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání mezinárodního řidičského průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Mezinárodní řidičský průkaz ( dále jen "MŘP") se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou Žádost o vydání MŘP,  doklad o totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu barevnou fotografii.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo na internetových stránkách města nebo Ministerstva dopravy ČR.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek  činí 50,- Kč v hotovosti nebo platební kartou na pokladně města.
 13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Vaše žádost bude vyřízena ihned po podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Smlouva o silničním provozu z Vídně a Ženevy.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  Sankce nejsou stanoveny.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková – teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
4 Základní informace k životní situaci Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
8 Na které instituci životní situaci řešit Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 10, Jiřina Teslíková

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
Jiné dny po telefonické domluvě.

10 Jak doklady je nutné mít sebou Platný doklad totožnosti, dosavadní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, jednu barevnou průkazovou fotografii.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na příslušném úřadě.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Správní poplatek: 50Kč v případě změn, 500Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu.

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu / mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený poplatek 500Kč. Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně po vydání řidičského průkazu.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba Jiřina Teslíková – teslikova@cesbrod.cz, tel. 321612195
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 19.3.2014
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
11.02.2011 Registr řidičů
Copyright © Město Český Brod, 2005-2017 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist