Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky v Českém Brodě

Od září 2018 se plánuje v Základní škole a Praktické škole Český Brod přípravná třída základní školy. Je zřizovaná jako forma předškolního vzdělávání pro děti s odkladem povinné školní docházky, není formou ani náhradou speciálního vzdělávání.

Hlavním cílem přípravné třídy ZŠ je připravit děti během ročního odkladu školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku běžné ZŠ, předcházet u dětí neúspěšným začátkům v základní škole. Je určena především dětem se sníženou koncentrací pozornosti, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu, s grafomotorickými obtížemi, s jazykovým, sociálním nebo jiným znevýhodněním.

Vzdělávací program a organizace výuky v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; u dětí jsou především rozvíjeny řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další.

Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad umožní dětem následující snadnější začlenění do 1. třídy, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může totiž v řadě případů dlouhodobě negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Hlavními přednostmi vzdělávání v přípravné třídě je nízký počet dětí ve třídě (max. 12 dětí) a odborná péče učitelů podpořená asistentem pedagoga umožňující individuální přístup ke každému dítěti, což může být pro některé děti možností, jak docílit toho, aby odklad opravdu splnil svůj účel.

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok, poté nepokračuje v 1. třídě na naší škole, ale odchází k zápisu do kterékoliv základní školy.

Vzdělávání v přípravné třídě nahrazuje povinnou docházku do mateřské školy. Výuka probíhá každý den od 8 do 11,30 hodin. V případě zájmu může dítě po skončení výuky zůstávat ve školní družině, která bude v provozu každý den minimálně do 15 hodin, při dostatečném zájmu zákonných zástupců i déle. Ranní družina je dětem k dispozici od 7 hodin.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná, poplatek za školní družinu se v naší škole neplatí. Rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy.

Děti budou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která bude podložena doporučením školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do konce května 2018.

Přípravnou třídu budeme moci otevřít, pokud do ní bude zapsáno nejméně 10 dětí.

 Mgr. Marie Šnajdrová

08.03.18 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist