Bezpečný Brod
Město Český Brod

Prevence

Bezpečně do školy!

S ohledem na konec  prázdnin a začátek nového školního roku, jsme pro Vás  připravili několik rad týkajících se bezpečné cesty do školy.

Hlavní myšlenou v projektu Bezpečné město je úzká spolupráce mezi městem, Policií ČR a Městskou policií  při řešení  bezpečnostních problémů na území  města, čímž si slibujeme  lepší koordinaci práce jednotlivých subjektů. Společným cílem je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města. Chceme veřejnost informovat o rizikových místech, měření rychlosti, ale i  poskytovat rady preventivního charakteru apod.. Tímto krokem chceme jít vstříc občanům a bližší komunikaci s nimi. Každý občan  může být partnerem tohoto projektu a  aktivně se na něm podílet. Každý z nás  si může všímat možných rizik a starat se  o bezpečí své  i svých blízkých, být pozorný ke svému okolí. 

Kamerový systém města

Náměstí Arnošta z Pardubic 56, přízemí - zadní vchod (vedle odboru dopravy)

Mapa

Telefon: 321 612 212Kamerový dohled
Mobil: 734 346 669
E-mail: kamerovy.dohled@cesbrod.cz

strážník pověřen vedením MP: Jan Svoboda
Mobil: 733 576 693
E-mail: svoboda@cesbrod.cz 

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků jichž využívá policie ČR a Městská policie  pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

 • pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
 • ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
 • ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
 • ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 • projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství

Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst.

MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.

Zároveň jsou MKDS využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně srozumitelně informováni.

Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl zabráněn vstup nepovolaným osobám.

Provozování MKDS musí být v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ust. § 2 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi ně například patří dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků.


Prevence Kriminality

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.

Ochrana majetku

Byt

Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou:
 • Nechlubte se svými majetkovými poměry.
 • Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
 • Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
 • Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
 • Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.
 • Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
 • Prevence vloupání do bytu nebo rodinného domku
 • Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přistěhujete do nového bytu .
 • Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
 • Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.
 • Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek).
 • Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např. vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak si otipovat váš byt.
 • Nevstupujte do bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že Vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii!
 • Mějte se na paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.

Rodinný dům

Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu:
 • Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty.
 • Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména v přízemí.
 • Vybavit objekt či byt masivními (bezpečnostními) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti vyhmataní, rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.).
 • Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace.
 • Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů apod., bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě.
 • Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka.
 • Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky.

Auto, motocykl

Ochrana - opatření ke snížení možného rizika:
 • parkování v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu, na osvětleném místě tak, abyste případně na vozidlo i viděli
 • uzamykání vozidla, zavírání oken, dveří, kufru, odmontování antény
 • nenechávejte klíčky od vozidla či jiné důležité doklady ve vozidle
 • při instalaci autorádia dejte přednost přenosným nebo využijte možností kódovaných či jinak zabezpečených výrobků
 • nenechávejte ve vozidle viditelně cenné věci
 • pečlivě se starejte o klíče od auta (zvláště dejte pozor na manipulaci s klíči v autoopravnách a myčkách)
 • zámky na řadící páku, zámky blokující řadící páku i ruční brzdu
 • uzamykatelné tyče na volant
 • uzamykatelné ráfky nebo střešní nosiče
 • pískování skel, nalepení bezpečnostních fólií na okna vozu
 • vysílače alarmu na určitou vzdálenost (paging), imobilizéry
 • Všechny tyto zabezpečovací systémy jsou však schopny zaručit ochranu vozidel jen do určité míry.
Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:
 • registrační značka vozidla
 • typ, barva a rok výroby vozu
 • čísla motoru a podvozku
 • VIN kód
 • nápadné odlišnosti (střešní okno, viditelná poškození)

Osobní doklady, platební karty, peníze

Vyzvedávání peněz z bankovních automatů
 • Nevybírejte peníze za tmy, pokud to není nezbytně nutné.
 • Mějte připravenou kartu tak, abyste u bankomatu zbytečně neztráceli čas hledáním.
 • Snažte se využívat těch automatů, které jsou na bezpečných místech - na rušných ulicích (nikdy ne v postranních uličkách), a ještě lépe přímo uvnitř banky.
 • Když si vybíráte peníze, pořádně se podívejte kolem sebe a přesvědčte se, že se v okolí nepohybuje někdo, kdo by se o vás nějak nápadně zajímal. A jakmile zvolíte v automatu svůj kód, hned se k němu otočte zády - tak budete mít ještě lepší přehled.Peníze si schovejte rovnou do peněženky, do kapsy nebo do kabelky.
 • nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
Prevence pouličních krádeží
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.
 • Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci.
 • Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav. Zloději často na své oběti čekají právě zde.
 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních u kalhot.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále kapse.
 • Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte.
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.
 • Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek.
 • Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
 • Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné.

Neusnadňujte práci kapsářům!!

Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii!!

 

 

 

Prevence

Hlídková činnost

Městská policie Český Brod drží nepřetržitou 24 hodinovou službu, tudíž je možné se na ni kdykoliv obrátit. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na přilehlé obce Liblice, Štolmíř, Zahrady, ale i na garáže, čerpací stanice atd. Území města je rozčleněno do takzvaných okrsků. Každý okrsek má na starosti jeden strážník, který si jej kontroluje a řeší zde vzniklé problémy. Jde spíše o záležitosti dlouhodobého charakteru nebo specifické. Samozřejmě fakt, že je území přiřazeno jednomu ze strážníků neznamená, že by daná oblast již nebyla jinak kontrolována. Naopak. Kontroly jsou prováděny pravidelně i všemi ostatními strážníky.

Hlídka MP 1 Hlídka MP 2

 

 

 

 

 

Pult centrální ochrany (PCO)

MP zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany (PCO) ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví Města Český Brod a ušetří tak nemalé finanční prostředky, které by musely být vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou, která si samozřejmě finančně nárokuje i výjezdy způsobené obsluhou zabezpečovacích systémů. Jedná se zejména o budovy mateřských škol , základních škol, budovy MěÚ, budovu MKD, atd.. Pult sleduje všechny naprogramované údaje a v případě narušení některého objektu ihned informuje operátora, který na místo okamžitě vysílá hlídku MP.

Život 90

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany

Služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem, při které jsou starší, nemocní, osamocení nebo postižení občané pomocí elektronického zabezpečovacího systému zabudovaného v bytě klienta napojeni na nepřetržitý 24 hodinový dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc dle potřeby (lékař, plynaři, policie,městská policie, hasiči, elektrikáři, rodinní příslušníci apod.) Kontakt se navazuje pomocí bezdrátového tlačítka, které nosí klient u sebe. Aby se předešlo planým výjezdům, systém je nastaven tak, že po vyslaném signálu o pomoc, se automaticky propojí dispečerka pomocí „hlasitého telefonu“ s klientem a zjišťuje nastalou situaci. Pokud ke komunikaci nedojde, vyjíždí ke klientovi výjezdová skupina, která zjišťuje skutečný stav věcí. Více informací pro zájemce na http://www.zivot90.cz

Ranní dohled u přechodů pro chodce

Každé všední ráno se můžeme na přechodech setkat se strážníky, kteří dohlížejí na bezpečnou cestu dětí do školy.
Vedle zelených reflexních bund strážníků je v poslední době možné na českobrodských přechodech vidět také dobrovolníky v oranžových vestách, kteří strážníkům každé všední ráno pomáhají.

Ukázky výcviku a vybavení

Práce s dětmi a mládeží je důležitou součástí prevence. Městská policie Český Brod si to uvědomuje a proto se snaží účastnit podobných aktivit co nejvíce. Psovodi navštěvují školy, školky a skautské oddíly, kde předvádí různé ukázky cvičení se psy. Dále děti seznamují s vybavením služebního vozidla a pomůckami, které strážníci ve službě používají. Děti si mohou vše vyzkoušet. Při této činnosti jsou jim vštěpovány různé zásady, například správného chování na silnici i mimo ni.

Doprava

Parkování

Co říci k parkování? Problém převážně měst a s velikostí města roste i problém parkování. Do měst prakticky denně přijíždí lidé z okolí za nákupy, památkami atd.. Počet vozidel neustále roste a na to nejsou města přizpůsobena. Snaží se problém řešit různými způsoby.

Parkovací systém

Mezi občany ne příliš oblíbený způsob regulace parkování ve městě. Město Český Brod přijalo nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v září 2003, jako reakci na stále se zhoršující dopravní situaci hlavně v centru. V době špičky je centrum města přetíženo dopravou, parkoviště přeplněna, nemožnost zásobovaní provozoven a tím neustále vznikající dopravní komplikace. Zavedením parkovacího systému došlo k odlehčení dopravy, a usnadnění parkování v centru města. Celý chod provozu parkovacího systému, zabezpečuje Městská policie Český Brod. Nejedná se jen o dohled nad řádným placením parkovného všech řidičů, ale rovněž o pravidelné každodenní kontroly automatů, dopravního značení a všeho co se systémem souvisí. Proto se při vzniku závady obracejte přímo na nás.

ZTP, ZTP-P

Vozidla označená jako vozidlo přepravující osobu zdravotně tělesně postiženou jsou od parkovacího poplatku osvobozeny. Platnost tohoto nařízení je v celé oblasti spadající do parkovacího systému. Řidiči takových vozidel jsou povinni využít pro parkování míst jenž jsou pro takto označená vozidla vyhrazena. V případě, že jsou tato místa již obsazena můžou využít i ostatní parkovací místa.

Parkovací karty

Tyto karty jsou vydávány osobám, které mají ve vymezené oblasti trvalé pobyt, sídlo nebo provozovnu. Karty musí být v zaparkovaném vozidle dobře viditelné. Jen tak zabráníte možnému nedorozumění a ztrátě Vašeho času

Výdej parkovacích karet

Karty vydává odbor dopravy

Formuláře pro vydávání parkovacích karet

Vyřízení provádí majitel vozidla. Přineste si :

 • občanský průkaz
 • technický průkaz vozidla
 • hotovost k uhrazení poplatku

Jízdní kolo - cyklista

Jízdní kolo vždy bylo a zřejmě navždy zůstane dobrým pomocníkem. Někdo jej používá jen jako dopravní prostředek, jiný jako nástroj relaxace nebo druh sportu. Jsou i takoví, kterým pojem jízdní kolo nic neříká.

Legislativa

Mnozí jste se již určitě v ulicích našeho města setkali s hlídkou Městské policie Český Brod, kontrolující stav vybavení jízdních kol cyklistů. Jedná se spíše o večerní hodiny, kdy cyklistům většinou chybí řádné osvětlení jízdního kola. Na základě zákona č.553/1991 Sb.,o obecní policii, mají strážníci pravomoc tuto problematiku řešit. Rovněž je zde zahrnuta problematika jezdců na kolečkových bruslích, koloběžce, skejtu a pohybu chodců. Tato problematika je řešena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vybavení jízdního kola

Veškeré prvky řádného vybavení jízdního kola jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č.341/2002Sb.. Tato vyhláška je ještě doplněna přílohou č. 13 s účinností od srpna 2002. Vyhláška spolu s přílohou některé prvky povinného vybavení zcela vypustila a u jiných nabízí možnost použití alternativní náhrady.

Seznam řádného vybavení :
 • dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené
 • přední odrazku bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovým materiálem obdobných vlastností a umístěna i na oděvu či obuvi cyklisty
 • zadní odrazku červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovým materiálem obdobných vlastností a umístěna i na oděvu či obuvi cyklisty
 • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty
 • odrazky oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
 • za snížené viditelnosti světlometem svítícím dopředu bílým světlem, může být nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem
 • za snížené viditelnosti zadní svítilnou červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

Samozřejmě záleží jen na Vás jestli si k těmto povinným prvkům přidáte ještě dříve povinné kryty kol, zvonek nebo kryt řetězu. Jde o Vaši bezpečnost.

Bezpečnostní přilby

Novelizace zákona, o provozu na pozemních komunikacích, přináší povinnost cyklistů mladších 18 let za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Doporučujeme ale používat přilby v každém věku. Za děti do 15 let jsou odpovědni jeho rodiče.

Části, které jsou povinné pro každé jízdní koloVybavení jízdního kola
 1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
 2. přední odrazka bílé barvy
 3. zadní odrazka červené barvy
 4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
 5. oranžové odrazky na paprscích kol
 6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi) 
 7. zakončení ovládacích páček, páčky musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii
 8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené
Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno
 • 9. vpředu světlometem bílé barvy
 • 10. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy
 • 11. zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie)

Registrace jízdních kol

CEREK – evidence jízdních kol s.r.o.

Vinohradská 2165/48
120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČ: 016 25 268
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209362
e-mail: info@cerek.cz

www.cerek.cz

Jak registrovat kolo?

Co dělat v případě odcizení nebo ztráty jízdního kola? 

Pokud jste registrováni

Po zjištění, že Vám bylo jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky a v Centrálním registru jízdních kol - CEREK označte Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.V případě dotazu na původ Vašeho registrovaného jízdního kola ve vyhledávači registru CEREK kdekoliv na světě a bude-li Vaše jízdní kolo označené statusem ODCIZENÉ, bude tato informace ihned odeslána Vám a spolupracujícím státním orgánům.Pokud jste neoznačili Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ, bude tato informace odeslána pouze Vám a Vy o této skutečnosti můžete informovat Policii ČR.

Pokud nejste registrováni

Po zjištění, že Vám bylo jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky, zaregistrujte se v Centrálním registru jízdních kol - CEREK a označte Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.

V případě dotazu na původ Vašeho registrovaného jízdního kola ve vyhledávači registru CEREK kdekoliv na světě a bude-li Vaše jízdní kolo označené statusem ODCIZENÉ, bude tato informace ihned odeslána Vám a spolupracujícím státním orgánům.

Pokud jste neoznačili Vaše jízdní kolo statusem ODCIZENÉ, bude tato informace odeslána pouze Vám a Vy o této skutečnosti můžete informovat Policii ČR.

O odcizení Vašeho jízdního kola se také můžete dozvědět tak, že Vám bude doručena zpráva o dotazu ve vyhledávači registru CEREK na Vaše jízdní kolo. 
V tomto případě zkontrolujte, zda je Vaše jízdní kolo v pořádku.

Pokud bylo Vaše jízdní kolo odcizeno, neprodleně informujte Policii České republiky a v Centrálním registru jízdních kol - CEREK označte Vaše jízdní kolo jako ODCIZENÉ. Pokud bude Vaše jízdní kolo nalezeno, je možné Vás okamžitě kontaktovat a jízdní kolo Vám bude navráceno.

Pokud nebylo Vaše jízdní kolo odcizeno, je možné, že se jednalo o chybně zadané číslo rámu jízdního kola u dotazu na jiné jízdní kolo a tato zpráva je pro Vás bezpředmětná. Není ale příliš pravděpodobné, že by k této události došlo.

 

 

INFORMACE O INSTALACI KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Kamera č. 1 - Náměstí Arnošta z Pardubic 56 (otočná Dome)

1a 1b

Kamera č. 2 - Náměstí Arnošta z Pardubic 7 (otočná Dome)

2a 2b

Kamera č. 3 - Náměstí Husovo 70, radnice (otočná Dome)

3a 3b

Kamera č. 4 - ulice Na Cihelně 1327, (otočná Dome)

4a 4b

Kamera č. 5 - ulice 28.října 1270 (otočná Dome)

5a 5b

Kamera č. 6 - ulice Palackého 1256 (otočná Dome)

6a 6b

Kamera č. 7 - parkoviště ulice Suvorovova (otočná Dome)

7a 7b

Kamera č. 8 - parkoviště u hřbitova (otočná Dome)

8a

Kamera č. 9 - Pokladna, Czech point - budova MěÚ, náměstí Arnošta z Pardubic 56 (statická)

9a

Kamera č.10 - vchod do budovy MěÚ, náměstí Arnošta z Pardubic 56 (statická)

10a

Kamera č.11 - vchod do budovy MKIC, Náměstí Arnošta z Pardubic 1 (statická)

11a

 

Kamery č. 12 až 16 - objekt nádraží (statické kamery)

nadrazi1 nadrazi2

nadrazi3 nadrazi4

nadrazi5

Měření rychlosti

Radar MPMěřič rychlosti (radar), byl pořízen z preventivních důvodů, na četné stížnosti samotných občanů města. Měření rychlosti se provádí  radarem značky ProLaser III, který každý rok prochází kontrolou v Českém metrologickém institutu.

Městská police Český Brod má od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje povolena tyto místa pro měření rychlosti: 

 Český Brod

cesky brod

 • ul. Palackého, v obou směrech – od křižovatky ulic 28. října – Palackého po křižovatku ulic Palackého – Žižkova – Suvorovova
 • ul. Tuchorazská, v obou směrech od počátku obytné zástavby po křižovatku ulic Tuchorazská – Palackého

  ul. Prokopa Velikého, ve směru na centrum Českého Brodu od počátku obytné zástavby až po křižovatku ulic Prokopa Velikého – Jungmannova

 • ul. Klučovská, ve směru do centra Českého Brodu od křižovatky ul. Klučovská – Ruská po křižovatku ulic Klučovská – Zborovská
 • ul. Zborovská, v obou směrech od křižovatky ul. Zborovská – Pod Velkým Vrchem po křižovatku ul. Zborovská – Krále Jiřího
 • ul. Žitomířská, v obou směrech od křižovatky ul. Žitomířská – Na Vyhlídce po křižovatku ul. Žitomířská – Suvorovova
 • ul. Žižkova, v obou směrech od počátku křižovatky ul. Žižkova – Jiřího Wolkera po křižovatku ulic Žižkova – Palackého – Suvorovova
 • ul. Kollárova, v obou směrech od křižovatky ul. Kollárova – Krále Jiřího po křižovatku ul. Kollárova – Masarykova – Tyršova – Komenského
 • ul. Komenského, v obou směrech od křižovatky ul. Komenského – Masarykova – Tyršova – Kollárova po křižovatku ul. Komenského – Žižkova
 • ul.Jungmannova, v obou směrech od křižovatky ul.Jungmannova - Tuchorazská po křižovatku ul.Jungmannova - Prokopa Velikého - Jana Kouly

 Dále na základě uzavřených Veřejnoprávních smluv provádíme měření v těchto obcích:

Liblice

Měření rychlosti Liblice

 • ul. Školní, v obou směrech od křižovatky ul. Školní – Ve Staré Vsi po křižovatku ulic Školní – Lstibořská – Bylanská – Ve Staré Vsi
 • ul. Bylanská, v obou směrech od křižovatky ul. Bylanská – Školní – Lstibořská – Ve Staré Vsi po křižovatku ulic Bylanská – Přistoupimská

 

Štolmíř

 • silnice č. II/245, v obou směrech v prostoru bytové zástavby od první křižovatky s místní komunikací po poslední křižovatku s místní komunikací, zejména pak v prostoru umístění autobusových zastávek „Pražské integrované dopravy“ dále jen (PID)

 Tismice

 • silnice č. II/113, v obou směrech v prostoru bytové zástavby od první křižovatky s místní komunikací po poslední křižovatku s místní komunikací, zejména pak v prostoru umístění autobusové zastávky (PID)

Krupá

krupa2

 • silnice č. II/108, v obou směrech v prostoru bytové zástavby od první křižovatky s místní komunikací po poslední křižovatku s místní komunikací, zejména pak v prostoru vyznačeného přechodu pro chodce a umístění autobusových zastávek PID

 

 Poříčany

poříčany

 • silnice č. II/330 (ul. Českobrodská), v obou směrech od počátku do konce obytné zástavby, zejména pak v prostoru vyznačeného přechodu pro chodce v centru obce, kde je zvýšený pohyb dětí školního věku
 • ul.V Průhonu, v obou směrech od počátku obytné zástavby na začátku obce až po křižovatku se silnicí č. II/330 ul.Tovární

Rostoklaty

 • silnice č. I/12, v obou směrech v prostoru bytové zástavby od první křižovatky     s místní komunikací po poslední křižovatku s místní komunikací, zejména pak v prostoru vyznačeného přechodu pro chodce

 Nová Ves II

nová ves

 • silnice č. III/1131, v obou směrech od počátku do konce obytné zástavby, zejména pak v prostoru umístění autobusových zastávek PID

 Břežany II

 •  silnice č. III/24513, v obou směrech od počátku do konce obytné zástavby, zejména pak v prostoru umístění autobusových zastávek PID, a úseku kde se při vozovce nenachází ani po jedné straně chodník a je zde předpoklad pohybu chodců po vozovce

Tuklaty

 • silnice č. III/10163, v obou směrech od počátku do konce obytné zástavby, zejména pak v prostoru vyznačeného přechodu pro chodce a umístění autobusových zastávek PID
 • ul.Akátová, v obou směrech od křižovatky s ul.Akátová - Ke Hřišti až po křižovatku ul.Akátová - Rostoklatská a Sluneční a to zejména v úseku snížené rychlosti jízdy upravené DZ B20a na 30 km/h u ZŠ Tuklaty

Doubravčice

doubravčice

 •  silnice č. II/113, v obou směrech od počátku do konce obytné zástavby, zejména pak prostoru umístění autobusových zastávek PID, a nově budované obytné zástavby, kde lze předpokládat velký pohyb chodců

 

 Tuchoraz

tuchoraz

 • silnice č. III/1132, v obou směrech v prostoru bytové zástavby od křižovatky silnic č. III/1132 a III/10814 po vjezd do místního ZD, zejména pak v prostoru vyznačeného přechodu pro chodce a umístění autobusových zastávek PID

 V případě změn dopravně-bezpečnostní situace mohou být místa a podmínky ze strany Policie České republiky změněny. 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2017 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist