Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Výsledky dotazníkové šetření v oblasti školství

Výsledky dotazníkové šetření v oblasti školství

Od 16. ledna do 9. února 2017 realizovalo město Český Brod dotazníkové šetření, které mapovalo názory rodičů dětí z mateřských a základních škol na Českobrodsku. Celkem více než 300 vyplněných dotazníků představuje mínění rodičů cca 12 % dětí těchto škol. Kompletní výsledky dotazování, které jsou podkladem pro plán rozvoje školství v našem regionu a projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod,  díky němuž bylo šetření realizováno, jsou zde. 

Dotazník byl rozdělen na sedm tematických oblastí a to materiální zabezpečení škol, klima školy, kvalitu vzdělávacího procesu, školní stravování, družinu a mimoškolní aktivity, spolupráci a komunikaci se školou a poradenské služby.

Je potěšitelné, že nejvyšší míru spokojenosti udávají rodiče v oblasti důvěry dítěte v osobu třídního učitele, zakotvenosti dítěte v třídním kolektivu, užitečnosti vzdělávacího procesu v mateřské škole a dostupnosti školní jídelny pro děti z mateřských škol.  Velmi pozitivně je také hodnocen vzdělávací proces i materiálně technické zabezpečení v základní škole speciální a praktické.

Méně již můžeme být spokojeni s výsledky materiálně technického zázemí škol. Zvláště základní školy v Českém Brodě patří v rámci našeho regionu k nejhůře hodnoceným školám v této oblasti. Předmětem kritiky je zvláště nedostupnost tělocvičen, nemožnost využívání venkovních učeben a zahrad, stav hygienických zařízení, kapacita školní jídelny.

zpět
Cesbrod