Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Přestupky

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, projednávané na návrh – návrh na projednání přestupku.
4. Základní informace
k životní situaci

Přestupky proti občanskému soužití - ublížení na zdraví podle § 49 odst. 1 písm. b) a podle § 49 odst. 2, přestupky proti majetku dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), které se staly mezi osobami blízkými, se projednávají jen na návrh postižené osoby. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Přestupky ublížení na cti tím, že někoho urazí nebo vydá  v posměch -(pomluvy) dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, se projednávají jen na návrh; tedy i v případě, že Vás slovně urazila osoba, se kterou nejste v příbuzenském poměru.

Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 2 spáchané mezi osobami blízkými se projednávají i bez návrhu, jestliže je postiženou osobou dítě mladší 15 let.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Návrh na projednání přestupku může podat osoba postižená spácháním přestupku. Návrh musí být podán do tří měsíců ode dne spáchání přestupku, nebo ode dne, kdy se postižený o přestupku dozvěděl. Navrhovatel je účastníkem řízení.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Oznámit přestupek na Policii ČR může i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky a poté postoupí oznámení přestupku Městskému úřadu v Českém Brodě. Správní orgán následně vyzve osobu, postiženou spácháním přestupku, aby podala návrh na projednání přestupku, bez tohoto návrhu nebude řízení zahájeno
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na Policii ČR, nebo na úřadě v místě, kde k předmětné události došlo. Podáním písemného návrhu ze strany postižené osoby u místně příslušného správního orgánu (správní orgán, jehož územním obvodu byl přestupek spáchán) je zahájeno správní řízení.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Na Policii ČR, nebo na městském (obecním) úřadu podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR, nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu, popřípadě se obrátit na místně příslušný obecní úřad. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání. V Českém Brodě se oznámení o přestupku činí na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Husovo nám. 65, 282 44 Český Brod, případné dotazy Vám zodpoví také u Městského úřadu Český Brod, Odboru vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00 hod.; úterý 8.00-11.00 hod.; středa 8.00-17.00 hod. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání činu, nebo podle místa, kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání. V Českém Brodě jsou přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku projednávány Městským úřadem Český Brod, Odborem vnitřních věcí. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je podán návrh, pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání činu, nebo podle místa. kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti. Informace ze strany navrhovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Tiskopis návrhu navrhprojprest.doc 28 kB
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Při podání návrhu se poplatek nevybírá. Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno dle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) zákona o přestupcích, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo vnitra České republiky. V současné době je výše náhrady nákladů řízení stanovena ve výši 1 000,- Kč dle vyhlášky č. 231/1996, ve znění pozdějších předpisů.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Návrh lze projednat, pokud se přestupek stal v průběhu posledních 3 měsíců. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Obviněný z přestupku, navrhovatel, případně poškozený, pokud se jedná o přestupek proti majetku. Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 14. srpna 1996 č. 231/1996, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Českém Brodě Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.

21. Nejčastější dotazy 1. Kde mohu oznámit přestupek?
Na Policii ČR, nebo na městském (obecním) úřadu podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
Ano, po podání návrhu občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).                                                           3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused urazil na cti, musím ještě podat návrh?
Ano, aby bylo toto oznámení projednáno, musí být podán návrh na projednání přestupku, a to nejpozději do 3 měsíců, ode dne, kdy se postižená osoba dozvěděla o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.
4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
Ano, v případě návrhového přestupku se rozhodnutí oznamuje všem účastníkům řízení, tedy i navrhovateli. Všichni účastníci řízení mají právo se proti rozhodnutí odvolat.
22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00-11.00 hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
Policie ČR, městská (obecní) policie.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí 
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140,
e-mail peukerova@cesbrod.cz

Martina Levíčková, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 215,
e-mail levickova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
11.11.2016
28. Popis byl naposledy
aktualizován
11.11.2016
29. Datum konce platnosti
popisu
1.7.2017
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Přestupky
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist