Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Sociálně-právní ochrana dětí

Organizační schéma orgánu sociálně-právní ochrany

Městský úřad Český Brod – budova 2

náměstí Arnošta z Pardubic  56, 282 01 Český Brod

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01, Český Brod
IČ: 00235334,  DIČ: CZ00235334, Bankovní spojení:  9294910237/0100

Úřední dny

Pondělí   8.00 – 11.00               12.00  – 17.00

Středa     8.00 – 11.00               12.00  – 17.00

Telefon:

+420 321 612 111

Fax:

+420 321 612 201

E-mail:

cesbrod@cesbrod.cz

 

Datová schránka -  jgqbsve
Elektronická podatelnaepodatelna@cesbrod.cz

Jméno zaměstnance

OSPOD Český Brod

Agenda

Spádové oblasti

Telefon

E – mailová adresa

Kancelář č.

Bc. Martina Fejfarová, DiS.

pověřená vedením odboru,  

náhradní rodinná péče

Pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení - pro všechny obce spádové oblasti

321612126

603878418

fejfarova@cesbrod.cz

 

 

28

Bc. Markéta Svobodová, DiS.

sociálně-právní ochrana dětí

Bylany, Břežany II, Doubravčice, Horka, Hradešín, Chrášťany, Liblice, Limuzy, Masojedy, Mrzky, Nová Ves II, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Sedliště, Skřivany, Štolmíř, Tismice, Tlustovousy, Tuklaty

321612129

735172523

svobodova@cesbrod.cz

28

Bc. Eva Dobiašová

 

 

sociálně-právní ochrana dětí

 

Český Brod, Zahrady

321612121

735172521

dobiasova@cesbrod.cz

 

23

 

Bc. Jitka Novotná, DiS.

 

 

sociálně-právní ochrana dětí

 

Bříství, Černíky, Dobré Pole, Hřiby, Chotouň, Chotýš, Klučov, Kounice, Krupá, Kšely, Lipany, Lstiboř, Močedník, Přehvozdí, Skramníky, Syneč, Tuchoraz, Vitice, Vrátkov, Vykáň, Žhery

 

321612124

735172522

novotna@cesbrod.cz

27

 

Bc. Lucie Ulcová, DiS.

kurátor pro děti a mládež, sledování dohledu a

sociálně-právní ochrana dětí  

Kurátor pro děti a mládež, dohledy - pro všechny obce spádové oblasti

SPOD - Poříčany

321612123

735170961

ulcova@cesbrod.cz

27

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD,  zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu.

Obsahem standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Vnitřní postupy, které OSPOD používá pro naplnění kritéria

Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost

Organizační řád MěÚ Český Brod

Pracovní řád MěÚ  Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Postup pro zajištění pohotovosti pracovníků OSPOD

Standard č. 2 – Prostředí a podmínky

Pracovní řád MěÚ Český Brod

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Přehled činností zajišťovaných orgánem SPOD

Organizační schéma odboru sociálních věcí

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu SPOD

 

Organizační řád MěÚ Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Průkaz zaměstnance

Oprávnění sociálních pracovníků k činnostem souvisejících s výkonem SPOD

Standard č. 5 – Přijímání a zaškolování

Pracovní řád MěÚ

Pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD

Adaptační plán nového zaměstnance

Plán odborné praxe studenta na úseku SPOD

Standard č. 6 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Pravidla pro pravidelné hodnocení zaměstnanců

Periodické hodnocení zaměstnance

Sebehodnocení zaměstnance

Postup pro naplňování osobních profesních cílů zaměstnance

Plán dalšího profesního vzdělávání každého zaměstnance

Standard č. 7 – Prevence

Seznam organizací, které působí na území ORP se změřením na péči o rodinu a dítě 

Standard č. 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Postup pro řešení naléhavých případů

Dotazník k posouzení naléhavosti případů

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex zaměstnance MěÚ Český Brod

Formulář - Základní a podrobné vyhodnocení situace dítěte

Formulář - Individuální plán ochrany dítěte

Standard č. 10 – Kontrola případu

Plán vnitřních kontrol

Standard č. 11 – Rizikové a nouzové situace

PO Směrnice pro organizaci požární ochrany

Směrnice BOZP – č. 1, 2, 3

Standard č. 12 – Dokumentace o výkonu  sociálně -právní  ochrany dětí

Spisový a skartační řád MěÚ Český Brod

Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností

Směrnice MěÚ Český Brod k podávání petic a stížností

Postup při podávání stížností

Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na dalšífyzické osoby a právnické osoby

Seznam organizací, které působí na území ORP se zaměřením na péči o rodinu a dítě

Seznam organizací, podílejících se na přípravě na samostatný život u dětí starších 16 let

Činnosti zajišťované OSPOD

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen

a) vyhledávat děti uvedené v § 6 zák. č. 359/1999  Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti.  

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte.

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování.

f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů.

g) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku.

h) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.

ch) pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte, a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.

i) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle písmene c) individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

j) pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

k) obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

b) poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

c) pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

d) poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte.

e) poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy.

f) orgán SPOD vykonává funkci kolizního opatrovníka v rámci soudních řízení, jejichž účastníkem je nezl. dítě, je-li jím soudem ustanoven.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče

a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil.

b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem.

c) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo mediátorem.

Výchovná opatření

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě.

b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany, školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte.

c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo

d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie

 

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; přitom dítěti nařídí nejdéle na 3 měsíce pobyt v :

a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Opatření na ochranu dětí

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisemnávrh soudu

a) na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují zájem o své dítě.

b) na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu.

c) na nařízení ústavní výchovy.

d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.

e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení.

f) na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení.

g) na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení.

 

Postup při podávání stížností

Jak podat stížnost na odboru sociálních věcí Městského úřadu Český Brod

1. Základní informace co je stížnost

 • Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňuje na nedostatky či závady v činnosti odboru sociálních věcí, nebo kterým poukazuje na nevhodné chování úředních osob či proti postupu správního orgánu.

2. Kdo je oprávněn stížnost podat

 • Každá fyzická nebo právnická osoba

3. Na co je možné si stěžovat

 • na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany
 • na chování a pracovní činnost sociálního pracovníka či vedoucího pracovníka odboru

4. Jakou formou může být stížnost podána

 

 • ústně při osobním kontaktu nebo telefonicky
 • písemně
 • stížnost je možné podat i anonymně do schránky umístěné na chodbě před odborem sociálních věcí/ schránka je vybírána jednou týdně ve středu a to dvěma sociálními pracovnicemi pro zabránění případnému zneužití/
 • požádá- li stěžovatel, je zachována mlčenlivost o jeho totožnosti
 • podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu

5. Na koho je možné se se stížností obrátit

 

 • na vedoucího odboru soc. věcí, příp. na jeho zástupce, dále na tajemníka úřadu nebo jeho zástupce, popř. na starostu či místostarostu města
 • na přítomné sociální pracovnice

6. postup vyřizování stížnosti

 

 • stížnost shromažďuje a eviduje vedoucí odboru sociálních věcí ustanovená sociální pracovnice v knize stížností
 • po zaevidování sociální pracovnice předá stížnost vedoucímu odboru
 • pokud se stížnost týká vedoucího odboru, je předána tajemníkovi úřadu
 • stížnost prošetřuje vedoucí odboru, ke stížnosti se vyjadřuje příslušný pracovník, proti kterému je stížnost směrována. Předávat stížnost k vyřízení osobám, proti kterým stížnost směřuje, je nepřípustné.
 • o prošetření stížnosti je vyrozuměn stěžovatel a odpověď je odeslána na jeho adresu, pokud ji uvedl
 • v případě anonymní stížnosti neobdrží stěžovatel písemnou informaci o výsledku šetření
 • stížnost musí být vyřízena bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 • pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má právo obrátit se na tajemníka úřadu, případně na nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje v Praze
 • v případě opakované stížnosti posoudí vedoucí odboru, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že nebyly shledány důvody se stížností zabývat opakovaně

Podávání a vyřizování stížností se řídí zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam organizací spolupracujících v oblasti péče o rodinu a děti

ACORUS, o.s.

Popis služby:

poskytování komplexní odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí

Adresa:

Dělnická 231/12, 170 00 Praha 7

Telefonní kontakt:

+420 283 892 772

E – mail:

info@acorus.cz

Název služby: Odborné sociální poradenství

Popis služby:

poskytuje bezplatnou ambulantní nebo terénní pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí

Adresa:

Dělnická 231/12, 170 00 Praha 7

Telefonní kontakt:

+420 283 892 772

E – mail:

info@acorus.cz

Název služby: Krizová pomoc

Popis služby:

umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 5 pracovních dní. Poskytovaná pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího násilí

Adresa:

Dělnická 231/12, 170 00 Praha 7

Telefonní kontakt:

+420 283 892 772

E – mail:

info@acorus.cz

Název služby: Azylový dům – utajené bydlení

Popis služby:

poskytuje ženám a ženám s dětmi aktuálně ohroženým domácím násilím přechodné bydlení a odbornou pomoc

Adresa:

 

Telefonní kontakt:

+420 283 892 772

E – mail:

info@acorus.cz

 

CENTRUM PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Popis služby:

sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti rodinných, manželských a mezilidských vztahů

Adresa:

Školská 60, 280 02 Kolín

Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk

Telefonní kontakt:

+420 321 725 151

+420 325 513 551

E – mail:

poradna.kolin@volny.cz

poradna.nymburk@tixcali.cz

 

DŮM TŘÍ PŘÁNÍ

Popis služby:

všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině

Adresa:

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6

Telefonní kontakt:

+420 233 931 310

E – mail:

info@dumtriprani.cz

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LECCOS

Název služby: NZDM Klub Zvonice

Popis služby:

služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let z Českého Brodu a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy

Adresa:

Budova Zvonice v parku, Jungmannova ulice, 280 02 Český Brod

Telefonní kontakt:

+420 602 402 474

E – mail:

denisa@leccos.cz

Název služby: MC Kostička

Popis služby:

MC Kostička nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateřské a rodičovské dovolené, prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí a pro první sociální kontakty dětí v kolektivu, poskytuje možnost seberealizace rodičů a jejich aktivního zapojení se do veřejného života ve městě

Adresa:

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefonní kontakt:

+420 321 621 712, +420 733 118 796

E – mail:

info@leccos.cz

Název služby: Terénní služby

Popis služby:

terénní služby pro děti a mládež do 20 let

Adresa:

Poříčany – každý lichý týden v úterý na fotbalovém hřišti od 17 – 19 hod., Chrášťany – každý lichý týden v úterý na návsi od 15 – 17 hod.

Telefonní kontakt:

+420 602 405 527

E – mailová adresa:

nouza.jaroslav@gmail.com, zvonice@leccos.cz

Název služby: Poradna pro rodiny

Popis služby:

základní sociální poradenství při řešení různých životních situací

Adresa:

Suvorovova 1377, 282 01 Český Brod

Telefonní kontakt:

+420 604 887 935

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POVÍDEJ

Název služby: Centrum krizové intervence

Popis služby:

individuální, párová a rodinná terapie, psychologická vyšetření, poskytování pomoci každému člověku v tísni, zoufalství a při nebezpečí sebevraždy možnost bezprostředního kontaktu s jiným člověkem, který je připraven a schopen jej vyslechnout a vést s ním hovor, aniž by ho omezoval v jeho svobodě a dodat volajícímu odvahu k životu a přispět k překonání jeho krizového stavu, aby mohl nadále žít důstojně, způsobem pro něj běžným 

Adresa:

Česká 235/36, Kutná Hora

Telefonní kontakt:

+420 602 874 870, +420 327 511 111

E – mail:

linkaduvery@kh.cz

Název služby: Poradna pro lidi v tísni

Popis služby:

ambulantní služba určená pro osoby v krizové situaci, poskytování poradenství dětem v obtížných situacích, obětem domácího násilí a dalším lidem v tísni, dále poskytování psychologické, psychoterapeutické a poradenské pomoci

Adresa:

Česká 235/36, Kutná Hora

Telefonní kontakt:

+420 327 511 111

E – mail:

linkaduvery@kh.cz

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RESPONDEO

Název služby: Občanská poradna

Popis služby:

ambulantní služba, poskytování rad, informací a pomoci všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy

Adresa:

nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

Telefonní kontakt:

+420 325 511 148

E – mail:

info@opnymburk.cz

Název služby: Centrum pro pomoc obětem

Popis služby:

bezprostřední individuální krizová intervence a sociálně právní pomoc ambulantní povahy, zprostředkování následné pomoci, zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy

Adresa:

nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

Telefonní kontakt:

+420 325 511 148

E – mail:

info@pomocobetem.cz

 

Název služby: Intervenční centrum

Popis služby:

bezprostřední individuální krizová intervence a sociálně právní pomoc ambulantní a terénní povahy, zprostředkování následné pomoci, zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy

Adresa:

nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

Telefonní kontakt:

+420 325 511 148

E – mail:

ic.nymburk@pomocobetem.cz

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT

Popis služby:

poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči,

ambulantní a terénní služba, služba zaměřená na podporu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, práce s dětmi, dospělými, celými rodinami i jednotlivci, práce se zájemci o náhradní rodinnou péči

Adresa:

Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefonní kontakt:

+420 323 605 782, +420 733 102 901

E – mail:

rozumacit@rozumacit.cz

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Popis služby:

poradenská činnost v oblasti poruch učení, reedukace, profesní orientace, přezkum školní zralosti a péče o nadané děti

Adresa:

Mateřská škola Sokolská 1313, 282 01 Český Brod

Telefonní kontakt:

+420 321 623 887

 

PORADNA PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY, ZVLÁDÁNÍ STRESU A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Popis služby:

poradenství, rodinné poradenství, mediace, sociálně právní ochrana dětí, asistence při kontaktu rodičů s dětmi v době před, během a po rozvodu až po individuální vzdělávání v oblasti komunikace a dalších měkkých dovedností

Adresa:

Palackého třída 222, 288 02 Nymburk

Telefonní kontakt:

+420 603 111 157

E – mail:

info@poradna-nymburk.cz

 

PROSTOR PLUS, o.p.s.

Název služby: Terénní programy na okresech Kolín a Kutná Hora

Popis služby:

Terénní program vyhledává uživatele drog, kterým pomáhá snižovat rizika spojená s jejich životním stylem

Adresa:

Kutnohorská 17, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 317 471 700, +420 321 715 004, +420 777 650 030

E – mail:

tp@os-prostor.cz

 

Název služby: NZDM Kolárka

Popis služby:

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež určeno mladým lidem ve věku od 13 do 19 let z Kolína a okolí, poskytuje pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace, s ambicí vést k samostatnému řešení

Adresa:

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 371 471 746, +420 775 650 329

E – mail:

nzdm.kolarka@os-prostor.cz

Název služby: Programy primární prevence

Popis služby:

oslovování a vedení mladých lidí ze ZŠ a SŠ k efektivní komunikaci, řešení možných konfliktů, vzájemné toleranci, předcházení vlivům společensky nežádoucích jevů (šikana, záškoláctví, závislosti chování, rasismus, xenofobie, projevy násilí a agrese, pornografie, prostituce)

Adresa:

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 371 471 746, +420 775 650 094

E – mail:

pp@os-prostor.cz

Název služby: Terapie Kolárka

Popis služby:

pomoc se zvládnutím obtížných životních situací, krizí a ztrát, při somatických onemocněních, se závislostmi, poruchami příjmu potravy

Adresa:

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 773 650 348

E – mail:

terapie.kolarka@os-prostor.cz

 

RODIČOVSKÁ LINKA

Popis služby:

Telefonická krizová pomoc a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte, výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol

Telefonní kontakt:

+420 840 111 234, +420 606 021 021

E – mail:

pomoc@rodicovskalinka.cz

 

RODINNÉ CENTRUM ROUTA

Popis služby:

podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí, programy pro volný čas, seznámení se s dalšími rodinami

Adresa:

Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice

Telefonní kontakt:

+420 604 146 682

E – mail:

info@rc-routa.cz

 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE TAMTAM PRO RODINY DĚTÍ SE SLUCHOVÝM, KOMBINOVANÝM NEBO ZÁVAŽNÝM POSTIŽENÍM VÝVOJE ŘEČI

Popis služby:

psychologické, pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační pomůcky, podpora vzájemné komunikace všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomoc s vytvářením vhodné komunikační strategie, pomoc s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě

Adresa:

Hábova 1571, 155 00 Praha 5

Telefonní kontakt:

+420 235 517 313, +420 734 572 439

E – mail:

ranapec@tamtam-praha.cz, motyckova@tamtam-praha.cz

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOLÍN

Popis služby:

krizová pomoc, psychologické vyšetření, individuální, skupinové a rodinné terapie, metodická pomoc školám, práce s třídními kolektivy, besedy a semináře pro školy a rodiče

Adresa:

Komenského 375, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 321 718 555, +420 777 738 794

E – mail:

matulovaz@seznam.cz

 

PORADENSKÉ CENTRUM ÚSMĚV

Popis služby:

poskytování poradenství a služeb v oblasti sociálně-právní ochrany, včetně náhradní rodinné péče

Adresa:

Masarykovo náměstí 66, 251 01 Říčany

Telefonní kontakt:

+420 727 935 241, +420 727 935 242

E – mail:

info@usmev-ricany.cz

 

VOLNO – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO POMOC RODINÁM DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Popis služby:

ambulantní, terénní a pobytové služby, podpora rodiny pečující o děti a mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením, prostřednictvím provozování sociálních služeb

Adresa:

Rimavského Soboty 923, 280 02 Kolín

Telefonní kontakt:

+420 321 622 331, +420 605 936 699

E – mail:

volno@email.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist